Lidé spolu mají méně sexu i dětí

Novinky.cz, 9. 6. 2018 

 

Tradiční rodina prochází vážnou krizí. Mnohé dvojice mladých lidí vůbec neuvažují o tom, že by vstoupily do manželství, natož aby to plánovaly. Stejně jako nepřemýšlejí o tom, že by spolu měly děti.

U mužů i žen začíná být stále populárnější filozofie singles, tedy toho, že žijí samostatně a bez dětí. Někdy mají své vlastní byty, jindy se na nějakou dobu sestěhují do společné domácnosti, ale jejich vztah není moc pevný. Bývá v něm příliš mnoho nejistoty a lability, což působí nepříznivé i na soužití partnerů, včetně toho intimního.

Ještě před několika roky jsem byl přesvědčený, že přirozenost člověka a jeho biologická výbava musí nad podobnými výstřelky zvítězit. Všichni živočichové na planetě se snaží přežit. Bojují o potravu a množí se. Tak se po tisíciletí choval i člověk.

Jenže už před lety mě upozorňoval pan profesor Ivo Možný, náš významný sociolog, že mezi mladými úspěšnými ženami sílí filozofie, která dává přednost kariéře, užívání si příjemných věcí a životu bez dětí.

Počet žen, které dávají přednost kariéře před rozením dětí, začíná růst.

Považoval jsem tento trend za přechodný, módní jev. Nevěřil jsem, že by mohl zvítězit nad mateřským instinktem žen. Podle všeho jsem se mýlil. Počet žen, které dávají přednost kariéře před rozením dětí, začíná růst. Více žen má také jenom jedináčka. I proto bude porodnost v ČR dlouhodobě klesat. Populace naší republiky bude kvůli tomu stárnout a postupně ubývat.

To jsou samozřejmě trendy typické pro většinu průmyslově vyspělých společností. Podobně jako to, že stále více maminek otěhotní a porodí dítě po pětatřicátém roce věku. To s sebou přináší vyšší riziko nejrůznějších komplikací. S otěhotněním, s těhotenstvím i s porodem. Povážlivý počet dětí se také rodí ženám, které nejsou vdané. Porodnice to alespoň uvádějí ve svých statistikách.

Vysoká rozvodovost a rozchodovost

Dalším rysem, který se stal typický pro moderní partnerské vztahy, je vysoká rozvodovost, a u nesezdaných párů pak vysoká „rozchodovost". Ostatně i v našich ordinacích řešíme stále častěji problémy partnerů, kteří se rozešli, a minimálně jeden z nich se s tím nedokázal vyrovnat a zkomplikovalo mu to další sexuální život.

Stále častějším jevem, který svědčí o určité lidské nevyzrálosti, bývají nemilosrdné soudní bitky o dítě, přesněji řečeno o péči o něj. Planou při nich vášně. Velice často mám pocit, že je dítě to poslední, co rodiče doopravdy zajímá. Jejich střet se obvykle stane tvrdou bitvou o dominanci, rvačkou o to, kdo bude mít navrch a kdo tomu druhému víc znepříjemní život.

Častým výsledkem soudní bitvy je střídavá péče o dítě. Ta však život dětí daleko častěji narušuje, než aby mu pomáhala. Shoduje se na tom většina psychologů a manželských poradců.

Je to konečně logické. Dítě potřebuje pohodu, své jistoty a citovou stabilitu rodiny. Ovšem tyhle věci mu střídavá péče obvykle nedá. Aby fungovala, musí rodiče spolupracovat, domlouvat se a mít přitom stále na mysli potřeby dítěte. Jenže tohle žádným rozsudkem soudu nezařídíte. Rozvod tyto schopnosti rodičů navíc vážně naruší.

Nešťastné a frustrované děti pak obvykle pendlují mezi oběma znepřátelenými tábory jak nudle v bandě. Existují i výjimky, kdy se rodiče dokážou domluvit a dodržovat dohodnutá pravidla hry. Ale bývá to spíš vzácnost.

Stále méně partnerského sexu

Nejistota a následná labilita vztahů je pro současnost typická. Stejně jako stírání rozdílů mezi mužskou a ženskou rolí. Ovlivňuje to intimní život partnerů. V populaci se například dlouhodobě snižuje zájem o partnerský sex a klesá jeho obliba. Ukazují to naše i zahraniční statistiky. Extrémní je tento jev například v Japonsku. Čtvrtina třicetiletých mužů a žen jsou panici nebo panny.

Zároveň klesá frekvence pohlavních styků v těch partnerských vztazích, které fungují. Vidíme to i v naší sexuologické praxi. Sex se stává méně častý. Navíc celých 48 % mužů, kteří žijí v páru s ženou, velice pravidelně onanuje. I to napovídá, že četnost styků není taková, jaká by prospěla vztahu.

Pokud však pohlavní aktivita klesne pod určitou úroveň, my obvykle uvádíme jeden pohlavní styk týdně, přispívá to k odcizení partnerů, které se pak jen obtížně napravuje. Následky pak řešíme ve svých ambulancích.

Dřív jsme jako častý důvod sníženého zájmu o sex uváděli stres, přepracovanost nebo špatnou fyzickou kondici kvůli sedavému způsobu života. Dnes je zjevné, že důležitou roli hrají i další důvody. Sex je nepochybně určitou formou velmi intimního sblížení. Pokud je však vztah muže a ženy příliš nejistý a labilní, nebude to určitě nic, co by toto intimní sblížení posilovalo.

Klesající porodnost

Co mi ale připadá nejzásadnější, to jsou rostoucí projevy nedůvěry mezi partnery. Vyplývají z rozvolněných a nejistých vztahů, v jakých spolu páry žijí. Vliv mají i další věci. Díky internetu je dnes snazší se s někým seznámit nebo se dopustit nevěry.

Podstatné je podle mě i to, že současná společnost zpochybňuje tradiční roli muže v páru jako živitele a určité autority. Ženy hecuje ke kariéře a větší dominanci. Na to ale není většina z nich biologicky vybavená. Jejich přirozená role je jiná: zachování rodu. Jak se k ní ale stoupající počet žen staví, to vidíme, jak už bylo řečeno, na klesající porodnosti.

Naše společnost není v tomto trendu samozřejmě jediná. I v dalších industriálních společnostech rodí ženy stále méně dětí. Je to nepochybně důsledek určitého úpadku a dekadence.

Zvířata chovaná v zajetí, která nemusí bojovat o potravu a o přežití v soutěži s ostatními druhy, se množí mnohem méně často a méně ochotněji než ta samá zvířata, která žijí volně v přírodě. Tam si nemohou dovolit, aby zpohodlněla, zlenivěla nebo ztučněla. Tam musí o přežití a zachování rodu tvrdě bojovat. Proto se čiperně množí a mají tolik mláďat, kolik jen dokážou uživit. Těmto přirozeným instinktům se však současní lidé stále více vzdalují.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.