Příroda a její motivace k rozmnožovacím aktivitám

Novinky.cz7. března 2015

Člověk si od pravěku věděl vcelku rady se svým sexuálním životem. Svědčí o tom setrvalá existence lidí na této planetě. Jak se vyvíjela civilizace, začaly se i v sexu více uplatňovat společenské a náboženské ideje. To, co lidé dělali dřív instinktivně, se postupně začalo regulovat, omezovat a pak i vyučovat. A nebyl to vždycky vliv pokrokový.

Nelíbí se dokonce ani samotným nevěstkám zastoupeným organizací Rozkoš bez rizika, nechtějí být totiž registrované. Postoje si všechny strany ujasnily na úterním semináři Regulace prostituce: ano či ne, který se konal v horní parlamentní komoře.

„Na území hlavního města je kolem 70 veřejných domů, jen v ulici Ve smečkách jsou čtyři. Existuje nespočet privátních zařízení, a tyto počty jsou podle mě ve stovkách. Tisíce osob se v této oblasti pohybují. Zákon chce jev kultivovat a stanovit podmínky této činnosti,“ objasnil na semináři pražský radní Lukáš Manhart (TOP 09), proč metropole návrh předkládá.

Ještě v polovině 20. století i oficiální medicína hájila třeba nesmyslné představy o škodlivosti onanování. To prý oslabuje organismus, lidem z masturbace vysychá mícha a podobně.

Sexuálně výchovné publikace obsahovaly více či méně duchaplné rady, jak toto nebezpečí odstranit. Počínaje různými mechanickými pomůckami, které masturbaci bránily, konče chirurgickým odstraněním poštěváčku malým dívkám. Tyto zákroky prý dělali chirurgové v Nizozemsku ještě po druhé světové válce. Nešlo o masový jev, jen o jednotlivé případy, obvykle na přání rodičů, ale docházelo k nim.

Výchova dnes zdůrazňuje rozumný přístup k sexu. V reálném životě však často hrají větší roli emoce a vášně. Řadu iracionálních sexuálních motivů můžeme nepochybně považovat za součást naší přirozenosti. Příroda se tak snaží motivovat lidi k rozmnožovacím aktivitám.

S oběťmi přehnaně rozumného přístupu, které se obávají popustit uzdu své přirozenosti, se občas setkávám ve své ordinaci. Třeba s mladíkem, kterému bylo 30 let, a ještě neměl pohlavní styk. Snažil jsem se mu dát pár dobře míněných doporučení a praktických rad, ale partnerku mu na recept předepsat nemůžu.

Smysl sexuální výchovy dětí a mládeže spočívá v tom, aby předešla rizikům jejich zneužití, nákazám pohlavními chorobami nebo nechtěnému otěhotnění. Spory a nejasnosti kolem sexuální výchovy však neustávají. Problém třeba je, že se za experty v sexu pokládá celá řada samozvaných autorit. Pod hlavičkou sexuální výchovy provozují ledacos. Vzpomínám si na docela vážně míněný učební postup, který doporučoval, aby se děti ve školní třídě rozdělily na ty, které již onanovaly, a na ty ostatní.

Existuje také „výchovný“ program, který děti poučuje o tom, že jim pedofilové nejsou nebezpeční, protože jejich pohlavního zneužívání se dopouštějí „ti ostatní“. Snad jen pro přesnost dodávám, že pachatelé sériových pohlavních zneužití malých dětí jsou samozřejmě v naprosté většině pedofilní devianti.

Gayové, lesbičky nebo transsexuálové však dostávají v médiích prostor neúměrný svému skutečnému sociálnímu významu. Většina lidí se s jejich problémy téměř nikdy nesetká.

Informovanost dětí, mládeže i dospělých o slastech a rizicích sexuality se stala tou nejlepší v dosavadní historii lidstva. Díky médiím a internetu. Školy, rodiče i odborná veřejnost by ovšem měli zlepšovat kvalitu těchto informací. Nebo aspoň dosáhnout toho, aby bylo pro laiky trochu snadnější orientovat se v záplavě nejrůznějších tvrzení.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.