Co znamenají sexuální praktiky BDSM 

Novinky.cz, 21. 5. 2016

Mezi nejrůznějšími projevy sexuálních odchylek vzbuzuje největší pozornost sexuální agrese. Má dvě základní formy: sadismus a masochismus. Sadista se eroticky vzruší, když jinému člověku ubližuje, pro masochistu je takovým vzrušujícím erotickým zážitkem jeho vlastní trýzeň.

Vedle násilných zločinů, které mají sexuální motivaci, existuje také jiná, ne příliš nebezpečná forma perverzní záliby v násilí. Říká se jí fetišistický sadomasochismus.
Populárnější je spíš u mužů než u žen. A to přes všechny nesporné výdobytky radikálního feminismu.

Sadomasochistická pornografie nebo praxe sériové sexuální vrahy a znásilňovače kupodivu příliš nezajímá. Přitahuje jiný typ lidí, kterým velice pomohly moderní IT technologie a internet. Vytvořili díky nim specifickou sadomasochistickou subkulturu, která se mezi nimi stala velmi oblíbenou. Navíc představuje dobrý byznys.

Protože pojmy jako sadismus a masochismus zněly velké části této erotické menšiny trochu hanlivě, začala v posledních asi 25 letech používat anglickou zkratku BDSM.

Význam těch čtyř písmen je podle všeho tento: B (bonding, svazování, poutání), D (dominance, disciplína), S (sadismus) a M (masochismus). Posledním dvěma názvům dali jméno autoři literárních děl poněkud diskutabilní kvality: Francouz markýz de Sade (1740-1814) a Rakušan Sacher-Masoch (1836-1895).

BDSM zahrnuje širokou škálu sexuálních praktik
Jsou založeny na absolutní oddanosti a poslušnosti podřízeného člověka vůči dominantnímu partnerovi. Určují je předem dohodnutá pravidla. Někdy bývají jasně vymezená i v písemné smlouvě. V žádném případě se nesmějí používat praktiky nebo erotické pomůcky, které by byly nebezpečné a ohrožovaly by zdraví.

V poslední době zpopularizoval praktiky BDSM bestseller Padesát odstínů šedi od E. L. Jamesové (dočkal se velkého úspěchu a také filmové podoby). Údajně přispěl k tomu, že řadu z nich chtěli vyzkoušet v jakési zromantizované podobě i lidé, kteří k nim nemají nijak silný sklon. Prý také podpořil větší aktivitu na komunitních, tedy uzavřených webech vyznavačů těchto sexuálních praktik.

Pokud v sobě člověk objeví tuto minoritní erotickou zálibu, měl by se jí oddávat bezpečným způsobem. Tím nejbezpečnějším je samozřejmě autoerotická konzumace BDSM podnětů. O něco rizikovější bývají návštěvy specializovaných erotických klubů a vyhledávání sexuálních partnerů či partnerek, kteří mají pro takové deviantní zájmy pochopení. Dost rizikové jsou skupinové sexuální happeningy.

Bolest nebo ponížení dokážou sexuální prožitek okořenit
Pro stoupence této erotické záliby je nebezpečné hlavně to, když jejich zájem o bolest a ponížení jiného člověka nebo sebe sama pramení z nenávisti. Nebo v ni přerůstá. Ublížení na zdraví totiž patří k trestným činům.

Oblibu BDSM témat v životě i v umění živí také poměrně značný počet lidí, kterým normální, nenásilný sex nestačí nebo je málo vzrušuje a fascinuje. Praktiky i pomůcky, které podporují agresivitu, jim pomáhají sexuální emoce oživit a učinit pro ně sex opět přitažlivějším.

Praktiky označované zkratkou BDSM nelákají jen fetišistické sadomasochisty. Přitahují i dost jiných lidí, které normální sex málo vzrušuje a díky nim znovu oživují své sexuální emoce.

Hodně tomu napomáhá také lidská přirozenost. Bolest nebo ponížení, ať už naše, nebo cizí, se pro některé jedince mohou snadno stát podobně spolehlivým emočním signálem jako podněty erotické. A jejich sexuální prožitek dokážou výrazně okořenit. Připadne jim, že představují snazší a spolehlivější cestu, než jakou je hledání romantické lásky.

Také partnera pro BDSM najdou snáz než milovanou nebo milující bytost. Podstatnou roli v tom hraje i to, že zmíněný druh podnětů a praktik se stal výnosným byznysem pro pornografický a prostituční průmysl.

Aby BDSM podněty splňovaly podmínku fetišistických a neškodných zálib, nesmějí vést k neakceptovanému násilí a nesmějí způsobit krvavá zranění. Stačí ale kliknout na specializované weby a zjistíte, že tomu tak vždycky není. Nikdo také nesmí být k těmto erotickým hrám jakkoliv nucen, ať už pomocí vydírání, včetně citového, nebo prostřednictvím peněz.

Opatrnost doporučuji i tehdy, když začnou zkoušet sadomasochistické praktiky manželé. Opakovaně jsem se setkal s páry, které využívaly nějaké ty BDSM věci, a to řadu roků. Ovšem při rozvodu se z nich najednou stal velký problém. Vysvětlujte pak soudci, že manžel nebo manželka chtěli k narozeninám obojek či želízka. A nějaký ten výprask od milované bytosti vytrpěli dobrovolně a dokonce rádi. Nebo se jim líbilo, když jim přivázala ruce šátkem k posteli, případně jim ucpala ústa nějakým roubíkem. Soudní praxe ukazuje, že opatrnosti není v tomto směru nikdy dost.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.