Transsexuálové, vězni ve vlastním těle 

Novinky.cz, 7. 11. 2015

Transsexuální jedinci to mají složité. Matka příroda jim přidělila určité pohlaví, ale oni se bytostně cítí lidmi pohlaví opačného. V žádném případě u nich nejde o nějakou poruchu sexuálního vývoje jejich tělesné schránky. V tomto ohledu jsou naprosto normálně vyvinutými jedinci, bez ohledu na to, že ke svému pohlaví cítí odpor.

Podstata jejich poruchy spočívá v zásadním nesouladu mezi jejich tělesným a psychickým sexuálním vybavením. Naprostá většina ostatních lidí si neumí představit, jak složitá je to pro ně situace, kterou si navíc nevybrali ani nijak nezavinili.

Mají v zásadě dvě možnosti. Tou první je, že se přizpůsobí realitě svého těla. A celý život budou potlačovat své skutečné pocity. A nejen to, přijmou sexuální identitu, se kterou mají problém a kterou někdy i nenávidí.

Příkladem může být vdaná žena, matka dvou dětí. Přišla se do mé ordinace poradit o svém životě. Byla zcela typickou transsexuálkou, která o mužské podstatě své psychiky neměla nejmenší pochybnosti. Když si však uvědomila, jaké problémy souvisejí s případnou přeměnou pohlaví, ať už by šlo o potíže rodinné, sociální, psychické a další, rozhodla se, že setrvá v ženské roli, jakkoli to pro ni bylo těžké.

I nadále se snažila být svému nic netušícímu muži dobrou manželkou a dětem dobrou matkou. Někdo by v tom příběhu mohl vidět příklad prosté lidské odpovědnosti a sebeobětování. Jiný naopak tyranii většinové společnosti, která klade překážky svobodnému rozvoji individua.

Další možností je změna pohlaví.

Transsexualita není příliš častou záležitostí
Statistiky obvykle uvádějí jeden případ na několik desítek tisíc lidí. Pro transsexuály nebývá navazování partnerských vztahů vůbec snadné ani samozřejmé. Navíc pro některé z nich není sex s osobou stejného pohlaví zajímavý, protože se v této situaci musí chovat homosexuálně.

V každém případě musí řešit složité sexuální i lidské problémy. U nich se navíc mohou těžce vymstít ukvapená rozhodnutí a rychlá řešení. Pokud začnou uvažovat o fyzické přeměně svého pohlaví, je třeba, aby postupovali uvážlivě. Uspěchaná přání těchto pacientů musíme často brzdit.

Některé aktivistické skupiny „translidí", tedy jedinců s těmito problémy, jsou přesvědčeny, že není správné podmiňovat změnu pohlaví v matrice odstraněním pohlavních žláz nebo alespoň sterilizací. Nepovažuji to za rozumný názor.

Příslušnost k mužskému nebo ženskému pohlaví je zásadní charakteristikou každého člověka. A není možné, aby o ní rozhodovala individuální libovůle. Muži nemají rodit děti a ženy by neměly být jejich tatínky.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.