Péče o sexuální zdraví je poněkud genderově nevyvážená. 

Info-zdravi.cz 

 

Co je to sexuální zdraví

Je zcela nepochybně velice záslužné, připomínat lidem v masmediálním prostoru problémy a rizika spojená s pohlavním životem. Zastřešující pojem „sexuální zdraví" je opravdu hodně široký, a týká se mnoha aspektů lidské biopsychosociální existence. Sexualita je oblastí, ve které lidé jednají většinou pod vlivem neobyčejně intenzivních emocí, a to jak těch pozitivních, tak negativních. Není žádným tajemstvím, že za mnohé životní komplikace vděčíme zkratkovitým rozhodnutím, které jsme učinili pod vlivem erotického poblouznění, nebo romantické zamilovanosti. Jiná taková rozhodnutí mohou být samozřejmě naopak spojena s celoživotním úspěchem a radostí. Je důležitým úkolem rodičů, školy a médií, poskytnout zejména mladým lidem dostatek vědecky podložených a racionálních informací.

V posledních letech se nejen u nás, ale ve všech rozvinutých zemích, mediálně velice podrobně diskutují problémy nejrůznějších sexuálních menšin.

Mladí lidé mají nadbytek informací z nespolehlivých zdrojů

Otevřená sexuální výchova je zatím jediným spolehlivějším postupem k prosazení rozumného a poučeného přístupu k pohlavnímu životu. Lidé bohužel často získávají informace v této oblasti z nespolehlivých zdrojů a ocitají se tak pod vlivem nejrůznějších mýtů a polopravd. Mladí lidé by se neměli do partnerského sexu pouštět bez základních informací o antikoncepci a sexuální hygieně. Z klinické praxe také dobře víme, že někteří lidé se zbytečně dlouhé roky trápí nějakým domnělým nedostatkem ve své tělesné výbavě, protože se stydí. Podobně je tomu v oblasti sexuálních poruch, nebo deviantních sexuálních zájmů. Péče o sexuální zdraví je poněkud genderově nevyvážená. Ženy mají k dispozici celý základní medicínský obor, gynekologii, zatímco pokusy, zorganizovat jakýsi protějšek medicíny pro muže, nejsou zatím nikterak účinné. Muži i ženy by měli vyhledat odborná vyšetření svých sexuálních orgánů a funkcí včas, a bez předsudků a studu. Těmi nejvýznamnějšími oblastmi jsou zde samozřejmě reprodukce, pohlavně přenosná onemocnění, poruchy sexuálních funkcí a také nejrůznější poruchy sexuálního chování. V posledních letech se nejen u nás, ale ve všech rozvinutých zemích, mediálně velice podrobně diskutují problémy nejrůznějších sexuálních menšin. Považuji za rozumné, věnovat podstatně více pozornosti problémům více než devadesátiprocentní většiny lidí se standardní heterosexuální orientací.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.