Nesmyslné debaty kolem sexuální orientace 

Novinky.cz, 11. 2. 2017

Je sexuální orientace vrozená, nebo ji rozhodujícím způsobem ovlivňuje okolí a výchova? Odborníci v tom mají jasno. Sexualita není naučená ani ji nevytváří okolní prostředí. To si ale nemyslí spousta radikálních feministek nebo organizací na ochranu sexuálních menšin. Hlásají různé nesmysly třeba o tom, že člověk má naprostou svobodu, jestli se chce cítit mužem, nebo ženou, a to zcela nezávisle na své tělesné schránce. 

Jejich názory jsou už dnes překonané. Rozdíly mezi mužem a ženou neurčuje výchova a vliv prostředí, ale přirozený vývoj, a to ještě před narozením. Už tehdy se rozhoduje o odchylkách, jako je homosexualita nebo transsexualita. Kdo to nerespektuje, dostává se do složité situace, kdy bojuje s vlastní přirozeností.

Radikální feministky usvědčuje z omylů sám život. Výmluvný je třeba případ dvou novorozenců, kteří přišli po zpackané obřízce o pohlavní údy. Stal se v šedesátých letech v USA. Odborníky tehdy ovlivnila panující představa, že na tělesné schránce tolik nezáleží a výchovou můžeme dospět k vyhlédnutému pohlaví. Proto se rozhodli pro kuriózní řešení. Požádali rodiče, aby chlapce bez penisu vychovávali jako dívky, protože jim tak bude na světě lépe. Chlapce navíc vykastrovali a jejich zevní genitál uzpůsobili ženskému vzhledu.

Rodiče těchto dětí se jejich návrhu podřídili a dělali, co mohli. Bez ohledu na to se u obou chlapců projevila v pubertě jejich mužská podstata. A to zcela jednoznačně. Je totiž daná formováním centrálního nervového systému už před narozením, tedy v prenatálním období.

Na tomto případě můžeme názorně demonstrovat to, co vědci, kteří se zabývají souvislostmi mezi hormony a sexuálním vývojem, už dávno vědí. Pokud je mozek plodu vystavený v matčině děloze účinkům mužského pohlavního hormonu testosteronu, vyvíjí se jednoznačně mužsky. Stejně jako tělo plodu.

Mozky muže a ženy nejsou funkčně shodné
Když účinky testosteronu chybí, vyvíjí se z plodu žena, a to jak tělesně, tak i duševně. Není přitom pravda, že by mozky muže a ženy byly funkčně shodné. Když už nic jiného, mozek ženy musí řídit od puberty menstruační cyklus. Protože na něj masivně nepůsobí testosteron, vykazuje chování a myšlení žen řadu odlišností.

Výrazný rozdíl existuje například v takových vlastnostech, jakými jsou agresivita a empatie. Pánové bývají výrazně agresivnější, dámy mnohem empatičtější, což snadno zjistíme obyčejným pozorováním. To, že naprostou většinu násilných trestných činů páchají muži, není fakt získaný výchovou. Je to nepochybně dílo matky přírody nebo stvořitele, jak chcete. Dokládají to i fakta z vědeckých výzkumů, a to nejen na lidech, ale také na zvířatech.

Podobné procesy, ke kterým dochází v mozku ještě před narozením člověka, určují jeho mužské či ženské sexuální cítění. A zřejmě i některé odchylky v sexuální orientaci. Už dlouho je zřejmé, že ta homosexuální není produktem výchovných a kulturních vlivů. Jde o projev mozkových center. Prosazují se zcela nezávisle na sociálním prostředí a na vůli lidí.

Toto poznání vedlo k přijetí gayů a leseb jako menšinové součásti normální lidské populace. Poměrně snadno se podařilo to, aby vyšli z ilegality a legálně se začlenili do naší společnosti. Lidé se navíc přestali dívat na homosexualitu jako na kriminální čin, za který byla kdysi považovaná.

Rozdíly existují
Méně úspěšná jsou radikální feministická hnutí, která tvrdí, že mezi muži a ženami neexistují žádné velké rozdíly. Jenže existují. Do značné míry je určuje už samotná genetika.

Ženy mají ve své genetické výbavě dva chromozomy X a každý z nich obsahuje několik tisíc genů. Muži mají takový chromozom pouze jeden. Doplňuje ho chromozom Y, který je neskonale menší a obsahuje snad jen stovku genů.

Informovaného člověka tedy nepřekvapí, že dva takto rozdílně geneticky vybavení jedinci se od sebe musí podstatně lišit jak v tělesných, tak i psychických projevech. Není tomu tak proto, aby jedno pohlaví mohlo ovládat druhé. Ale proto, že matka příroda chce, aby muži a ženy vzájemně spolupracovali a doplňovali se. Což neplatí jen pro rozmnožování, i když o to jde samozřejmě v první řadě.

Současná postmoderní doba přeje méně mužům než ženám
Připomínám biologicky daný rozdíl v rychlosti tělesného i duševního vývoje chlapců a dívek. Znevýhodňuje chlapce v systému školního vzdělávání. A zřejmě je důvodem, proč ženy dosahují stále vyšší vzdělanosti. Také vykazují podstatně lepší sociální přizpůsobivost a větší úspěšnost v celé řadě profesí, kde uplatní svou schopnost pomáhat, pečovat a vcítit se do lidí.

I v některých manažerských funkcích mají větší šanci uplatnit typické ženské vlastnosti. A když se podíváme na to, jakého průměrného věku se dožívají muži a ženy, jasně vidíme, které pohlaví je odolnější a úspěšnější. Ženy žijí v průměru o šest roků déle než muži.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.