Projev na slavnostním zasedání Rotary klubu v Táboře u příležitosti 20. výročí jeho obnovení 15.10.2011

Dámy a pánové, vážení hosté, vážení táborští Rotariáni,

oslavujeme dnes dvacet let, které uplynuly od obnovení Rotary klubu v Táboře po šedesáti letech nacistického a později komunistického zákazu této úctyhodné mezinárodní organizace.

Pro nás dříve narozené byl pád komunistické totality na přelomu dvacátého a jednadvacátého století něčím jako malým zázrakem. Aktivity občanských organizací hrají významnou roli v naší cestě k pluralitní a demokratické společnosti. Dnes, v době globální krize a neutěšeného stavu domácí české politiky, si více než kdy jindy uvědomujeme, že to co se děje kolem nás, není jen krizí ekonomickou. Jde především o krizi hodnot, krizi, kterou by klasik české politiky Tomáš Garrigue Masaryk nepochybně nazval krizí „mravní". My pamětníci si dobře pamatujeme, jak hluboký rozvrat základních civilizačních hodnot zde po desítky let praktikoval komunistický režim. Dnes také zřetelně vidíme, jak nesnadné je podobný rozvrat hodnotového žebříčku napravovat.

Podíváme-li se na hodnoty, na kterých byla před více než sto lety založena, a na kterých staví mezinárodní organizace Rotariánů, nalezneme zde nezpochybnitelná morální vodítka, která je třeba znovu a znovu připomínat a propagovat. Na samém počátku vašeho hnutí byla myšlenka služby veřejnosti, jak ji Rotariánům dal zakladatel hnutí Paul Harris. V době, kdy světem zuřila Druhá světová válka, přišel Herbert Taylor se čtyřbodovým rotariánským mravním kodexem, který zahrnuje hodnoty jako: pravda, spravedlnost, přátelství a dobrou vůli, a také užitečnost pro komunitu. Tyto hodnoty dnes prosazuje více než 32 000 Rotary klubů ve 200 zemích na celém světě, které mají více než 1 milion členů.

Přehled významných osobností, které jsou nebo byly členy Rotary klubů, nebo které přijaly čestné členství mezi Rotariány, je úctyhodný. Protože jejich výčet by byl příliš časově náročný, dovolím si uvést jen několik málo příkladů. Mezi významnými Rotariány se vyskytují mimo mnoha jiných také tato jistě úctyhodná jména: Thomas A. Edison, Albert Schweitzer, Walt Disney a Thor Heyerdahl. Též mnoho významných politiků a řada amerických prezidentů: kupříkladu Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, nebo John F. Kennedy. Z politiků evropských třeba Winston Churchill, nebo Margareta Thatcherová. Je tedy zřejmé, že mezi Rotariány se ocitáme ve vybrané společnosti významných osobností, a to osobností z různých národnostních, profesních i politických skupin.

Je nespornou zásluhou Rotariánů v naší zemi a našem městě, že se upřímně snaží pomáhat potřebným a propagovat uvedené hodnoty, jejichž smysl česká veřejnost dlouho potlačovala a ještě stále se střídavými úspěchy hledá. Velmi významný je mezinárodní rozměr rotariánství. Setkávání lidí z různých zemí je důležitou humanistickou hodnotou. Nejvýznamnější civilizační výzvou současného světa je schopnost přátelské komunikace lidí dobré vůle v globálním měřítku. Rotariánské hodnoty pomáhají překonat etnické, kulturní i náboženské bariéry. Významné jsou též mezinárodní výměnné akce, zaměřené na mládež, která dnes má stále kvalitnější mezinárodní zkušenosti a jazykovou výbavu.

Závěrem mně dovolte konstatovat, že tím nejcennějším, co vaše organizace přináší, je důvěra mezi lidmi různých profesí, konfesí a sociálních vrstev. V době, která je posedlá oslabením tradičních hodnot, ztrátou důvěry v autority všeho druhu, také v instituce a politiky, má tento přínos velikou cenu. Mnoho v soudobé krizi má povahu psychologickou. Často jde spíše o negativní emoce, než o skutečnou hmotnou nouzi. Konfucius kdysi řekl, že ten, kdo chce zjednat řád ve světě, musí jej zjednat nejprve ve svém srdci, pak ve své rodině a v kruhu svých přátel.

Přeji vám milí Rotariáni, aby se vám dařilo ve všech oblastech vašeho života prosazovat hodnoty, na kterých je vaše organizace založena. Přeji vám hodně úspěchů ve službě spoluobčanům, v mezinárodních aktivitách a v práci s mladými lidmi. Nechť je pro vás váš spolkový život ostrovem stability a pozitivních emocí v dnešní složité době.

Jaroslav Zvěřina

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.