Jubileum doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.

Česká a slovenská psychitatrie, číslo 6, prosinec 2012

Koncem tohoto roku se dožívá významného životního jubilea významný český sexuolog Jaroslav Zvěřina. Dožívá se ho – a to nutno zdůraznit – v plné životní síle. Je příkladem toho, že v dnešní době je kalendářní věk pouhým číslem a stáří se jednoduše odkládá na později.

Jubileum doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. | Jaroslav ZvěřinaNarodil se 18. 12. 1942 v Třebíči, kde absolvoval základní a jedenáctiletou střední školu. V letech 1959–1965 studoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V počátku své profesionální kariéry se zaměřil na psychiatrii, která byla a dodnes je pro něj tím základním východiskem ke zkoumání lidské sexuality. Poté pracoval v letech 1965 až 1969 (kdy atestoval z psychiatrie, druhou atestaci složil v r. 1973) v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod (v její tehdejší pobočce v Želivu), poté 8 let jako ambulantní psychiatr v Táboře.

Rozhodující pro jeho další kariéru byl rok 1977, kdy nastoupil do Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, kterému zůstal věrný. Atestoval ze sexuologie v r. 1982, titul kandidáta věd získal v r. 1988 prací o výsledcích ambulantní ochranné léčby sexuálních deviantů. V roce 1989 se habilitoval v oboru sexuologie. V témže roce převzal vedení ústavu od profesora Jana Rabocha a stal se tím po něm a po profesoru Hyniem třetím v řadě významných českých sexuologů minimálně evropského významu. Přednostou Sexuologického ústavu byl až do letošního roku, tedy celkem 23 let. Vede i nadále Subkatedru sexuologie IPVZ a od roku 1990 je i předsedou Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Výčet jeho odborných aktivit je impozantní. Publikoval více než 120 odborných sdělení, je autorem a spoluautorem několika odborných monografií. V letech 1992–2003 opakovaně publikoval svou „Lékařskou sexuologii“ a „Sexuologii (nejen) pro lékaře“ (2003), ze kterých čerpají základní znalosti generace mladých odborníků. Zastupoval nejen českou, ale i celou středo- a východoevropskou sexuologii ve výborech vrcholných profesionálních institucí (European Federation of Sexology a World Association for Sexology and Sexual Health). Je čestným členem polské a slovenské sexuologické společnosti. Přednášel na desítkách, možná stovkách odborných konferencích doma i v zahraničí. V roce 1990 se podílel na založení Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Je známo, že Jaroslav Zvěřina kromě sexuologických vyslyšel i výzvy politické – a rovněž v této oblasti byl mimořádně úspěšný. Už v roce 1992 byl zvolen do Federálního shromáždění ČSFR za ODS. V letech 1996–2004 byl poslancem Poslanecké sněmovny ČR, a v roce 1998 dokonce místopředsedou dolní komory Parlamentu. Vrcholem (dosavadním?) jeho politické kariéry bylo zvolení poslancem Evropského parlamentu za ODS. Mandát vykonával v letech 2004–2009.

S manželkou Janou, sociální pracovnicí, žije v jihočeském Táboře, kde spolu vychovali tři dcery, a těší se už z pěti vnoučat.

Docent Zvěřina je v oboru nejenom nejvyšší odbornou autoritou, která vychovala už několik generací českých a slovenských sexuologů, ale i vlídným a konsensuálním člověkem, který je vždy připravený pomoci svým pacientům i poradit svým kolegům. Jako šéf ústavu i odborné společnosti se zasloužil o to, aby si česká sexuologie zachovala a dále posílila důstojné místo mezi předními světovými sexuologickými institucemi. I když už u nás dávno neexistuje funkce hlavního odborníka pro sexuologii, díky své zkušenosti, profesionálnímu rozhledu a mimořádné pracovitosti pro nás všechny „z oboru“ tímto hlavním odborníkem Jaroslav Zvěřina zůstává.

Milý Jaroslave, přeji Ti – a jistě nejenom jménem svým – do dalších let hodně zdraví, úspěchů a radostí v rodinném kruhu!

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Článek ke stažení [PDF 61 kB]

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.